Portti parempaan

kiinteistöjohtamiseen

NÄE TULEVAISUUTEEN.
ENNAKOIVAA
KIINTEISTÖALAN JOHTAMISTA.

Näe tulevaisuuteen. Ennakoivat kiinteistö-
ja rakennusalan työkalut.

Kiinteistön arvon kasvattaminen vaatii kattavaa, kauaskantoista näkemystä rakennuksen elinkaaresta ja
ylläpitostrategiasta, korjaushankkeiden kustannusten hallinnasta sekä rakennus- ja kiinteistöalan innovaatioista.

Allogate vie sinut kehityksen kärkeen ja kertoo, kuinka saat hallinnoimastasi kiinteistöstä parhaan tuoton.
Olemme perillä alan parhaista käytännöistä  – pian olet sinäkin.

allogate missio

Haluamme olla pitkäjänteisesti mukana rakennetun ympäristön kehittämisessä tarjoamalla innovatiivisen kokonaisratkaisun
kiinteistöjen hallinnointiin ja markkinointiin. Allogate tavoittaa asiakkaansa tarpeet tarjoamalla modulaarisia ja skaalautuvia
ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, joita hyödyntämällä kustannukset pysyvät hallinnassa ja työn tuottavuus paranee.

Tuotteet ja palvelut lyhyesti

Allogate Plan
elinkaariohjelma

Allogate Plan kartoittaa kiinteistösi korjaustarpeet jopa 25 vuoden päähän ja näyttää investointitarpeen visuaalisena esityksenä. Pysyt ajan tasalla rakennusosien tilasta ja hallitset kiinteistökantasi korjauskustannuksia yhdellä ohjelmalla verkossa.

Allogate Place
arvoverkosto

Allogate Place tarjoaa kiinteistöjohtamisen tueksi pitkälle vietyjä, modulaarisia ja skaalautuvia palvelukonsepteja, jotka perustuvat kattavaan ja ajantasaiseen tietoon kiinteistön kunnosta.

Allogate Platta
Kiinteistömarkkinointi

Allogate Platan avulla parannat kiinteistöjesi näkyvyyttä, kilpailukykyä ja tuottavuutta. Kokonaisvaltaisen hallittavuuden ansiosta kulut laskevat ja tulos paranee. Voit ennakoida investointeja ja saat optimaalisen kustannushyödyn kiinteistön elinkaaren ajan.

Allogate Concept
Konseptikehitys

Allogate Concept tehostaa liiketoimintaasi auttamalla niin asiakastarpeen määrittämisessä kuin tuotteiden ja palvelujen kirkastamisessa helposti markkinoitaviksi kokonaisuuksiksi.

Allogate Place arvoverkosto

Ovatko kiinteistökantasi tiedot ajan tasalla ja helposti hallittavissa?
Etsitkö innovatiivisia, älykkäitä ratkaisuja tuottavuuden lisäämiseen?
Haluatko hyödyntää rakennusalan kärkitoimijoiden asiantuntemusta?

Allogate Place tarjoaa kiinteistöjohtamisen tueksi pitkälle vietyjä, modulaarisia ja skaalautuvia palvelukonsepteja, jotka perustuvat kattavaan ja ajantasaiseen tietoon kiinteistön kunnosta. Tiedolla johtaminen ohjaa taloudelliseen ja tietoiseen päätöksentekoon, mikä lisää kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Innovatiivisia ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja tarjoavan Allogate-verkoston lisäarvo syntyy ajantasaisen tiedon monipuolisesta hyödyntämisestä ja kokonaisvaltaisista ratkaisumalleista.

 • Auttaa tekemään tietoisia päätöksiä kiinteistön ylläpidosta ja reagoimaan nopeammin muuttuviin olosuhteisiin
 • Toimii kiinteistön omistajan/managerin porttina alan parhaiden toimijoiden palveluratkaisuihin
 • Tuo kiinteistöjohtamiseen laaja-alaista näkemystä asiantuntijaverkoston avulla

Allogate Plan elinkaariohjelma

Onko sinulla ajantasaista tietoa kiinteistösi korjaustarpeista?
Kykenetkö ennakoimaan ja hallitsemaan investointeja?
Saatko kiinteistöstäsi parhaan mahdollisen tuoton?

Kiinteistöjohtamisen uusi aikakausi alkaa nyt. Allogate Plan luo puitteet suunnitelmalliseen korjaustoimintaan, kustannusten hallintaan ja taloudelliseen menestykseen. Ohjelmiemme avulla ennakoivan, täsmennettyn ylläpitostrategian laatiminen on tehokasta ja helppoa.

 • Korjaushankkeiden ajankohdat ja kustannukset ovat hallittuja
 • Hankkeisiin ryhtyminen on tietoista ja perusteltua
 • Kiinteistönomistajan päätöksenteko helpottuu

Allogate Plan mahdollistaa kiinteistön pitkäjänteisen elinkaarisuunnittelun investointitarpeineen.

Allogate Plan Referenssit

Hankesuunnitelma ryhmäkorjaukseen

Toteutimme Allogate Plan -ohjelman avulla hankesuunnitelman neljän asunto-osakeyhtiön ryhmäkorjaukseen yhdessä isännöintiyrityksen ja hankesuunnittelijan kanssa. Kiinteistön nykytilan kuvaamiseksi tallensimme ohjelmaan kiinteistön perustiedot, asunto-osakeyhtiön teettämän kuntotutkimuksen tiedot sekä rakennusosien lähtötiedot.

Rakennusosien kokonaiskuvan ja eri korjausvaihtoehtojen vertailun jälkeen hankesuunnittelija teki ohjelmaa apuna käyttäen ryhmähankkeen korjaussuunnitelman. Investointitarvearvion sisältävä visuaalinen korjaussuunnitelma oli hallittu ja perusteellinen lähtökohta isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön hallituksen sekä yhtiökokouksen päätöksenteossa.

Kiinteistöjohtamisen ylläpitostrategia

Olimme mukana modernissa ja tehokkaassa allianssimuotoisen korjaushankkeen pilotoinnissa, jossa toteutimme asiakkaalle pitkäjänteisen ylläpitostrategian 17 kerrostalolle. Kartoitimme yhteistyössä asiakkaamme kanssa kiinteistöjen rakennusosien nykytilan ja teimme kattavan vertailun korjausvaihtoehdoista.

Kiinteistöjen korjauskustannusten arviointi ja kokonaisbudjetin hallinta helpottuivat huomattavasti kokonaisrahoitussuunnitelman avulla. Ennakoiva ylläpitostrategia ohjasi suunnitelmalliseen korjaustoimintaan mahdollistaen kiinteistöjen korjausajankohtien optimaalisen kohdentamisen ja investointitarpeiden ajankohdan määrittämisen. Asiakkaamme sanoin: ”Tiedämme mitä on edessä vuoteen 2070 saakka”.

Allogate Platta kiinteistömarkkinointi

Tarvitsetko enemmän tietoa päätöksenteon tueksi?
Tuottaako nykyinen menetelmäsi tarpeeksi liidejä?
Haluaisitko automatisoida kiinteistömarkkinointisi toimenpiteitä?

Kiinteistömarkkinointi-platform – tuttavallisemmin Platta – on kokonaisvaltainen, asiakaskohtaisesti räätälöity työkalu kiinteistöjen markkinointiin. Järjestelmän avulla voit hallinnoida kiinteistöjesi markkinoitavia kohteita (asunnot, toimitilat) sekä tuottaa houkuttelevaa markkinoinnillista sisältöä eri kanaviin automaattisesti.

 • Parantaa kiinteistön käyttöastetta tuottamalla enemmän liidejä
 • Tehostaa toimintaa vähentämällä manuaalista ylläpitotyötä
 • Vahvistaa brändiä lisäämällä näkyvyyttä verkossa
 • Mahdollistaa paremman päätöksenteon keräämällä relevanttia tietoa

Allogate Platta referenssit

Asuin- ja toimitilakiinteistöjen käyttöasteen kasvattaminen

Räätälöimme Allogate Platan kahden merkittävän, institutionaalisen kiinteistösijoittajan käyttöön.
Platan kautta hallitaan ja  markkinoidaan sijoitussalkkuja, joiden yhteisarvo on noin 5,5 miljardia euroa.
Allogate Platta toimii työkaluna yli 2 500 asunnon ja noin 200 toimitilakiinteistön vuokrauksessa ja markkinoinnissa.

Allogate Platta parantaa kiinteistöjen käyttöastetta tuottamalla enemmän myyntiliidejä,
mikä lyhentää vuokrattavien tai myytävien kohteiden transaktioaikaa.
Allogate Platta myös tehostaa toimintaa vähentämällä manuaalista ylläpitotyötä ja
samalla vahvistaa brändiä lisäämällä löydettävyyttä ja näkyvyyttä verkossa.

Allogate Consept konseptikehitys

Tiedätkö, kenelle tuotteesi tai palvelusi on suunniteltu?
Haluaisitko luoda tehokkaampia prosesseja?
Onko toimintasi kannattavaa pitkällä tähtäimellä?

Allogate Concept keskittyy asiakasyritysten liiketoiminnan tehostamiseen. Tuemme teitä liiketoiminta- ja hankintaosaamisen kehittämisessä, kehitysprojektien vetämisessä sekä tuotteiden ja palvelujen kirkastamisessa tarjottavaksi kokonaisuudeksi. Varmistamme myös, että tulokset jalkautetaan tehokkaasti yritykseenne.

 • Auttaa ymmärtämään asiakastarpeet ja määrittämään kohderyhmät
 • Kirkastaa tuotteet ja palvelut helposti markkinoitaviksi kokonaisuuksiksi
 • Tarjoaa työvälineet hankintaprosessien ja -sopimusten hallitsemiseen ja neuvottelutaitojen parantamiseen

Allogate Concept Referenssit

Modulaarisen lisä- ja muutosrakentamisen kehitys & konseptointi

Asiakkaamme on kansainvälisille markkinoille tähtäävä suomalaisyritys, joka kehittää ja toimittaa innovatiivisia modulaarisen rakentamisen tuotteita ja palveluita.

Yhteisen hankkeemme ensimmäisessä vaiheessa kehitimme ja kuvasimme modulaarisen tilaelementtiullakon prosessin rakennushankkeessa eri hankeosapuolten näkökulmasta. Erityishuomiota kiinnitimme modulaarisen rakentamisen tuomiin haasteisiin, sopimuksellisiin asioihin sekä kohdepotentiaalin analyysiin. Toisessa vaiheessa kehitämme modulaaristen tuotteiden ympärille palvelukonseptin, jossa johtavat rakennusalan toimijat toteuttavat hankkeet yhteistyössä.

Uskomme, että asiakkaamme saavuttaa innovatiivisella tuotteellaan ja uudenlaisella ammattilaisyhteistyöllä erinomaisen lopputuloksen hankkeissaan.

Julkisivuratkaisujen konseptointi

Kehitämme modulaarista palvelukonseptia yhdessä globaalin julkisivuratkaisujen toimittajan kanssa. Kehitystyössä keskitymme olemassa olevien tuotteiden pohjalle rakennettavan palvelukonseptin jalostamiseen.

Tuotetoimittajan lisäksi palvelukonseptiin kuuluvat kaikki olennaiset rakennushankkeen osapuolet hankesuunnittelijasta urakoitsijaan. Kehityshankkeessa suoritetaan myös benchmarking lähimpiin kilpailijoihin sekä kehitetään suunnittelu- ja laskentatyökaluja tuotteen ja palvelukonseptin tehokkuuden osoittamiseksi. Ensisijaisena kohteena hankkeessa on Suomen markkina, mutta huomioimme myös konseptin soveltuvuuden muihin Pohjoismaihin.

Projektimyynnin kehitys

Toteutimme merkittävälle suomalaiselle keittiötoimittajalle projektimyynnin prosessikehityshankkeen, jossa tarkastelimme yhdessä asiakkaamme kanssa asunto-osakeyhtiöiden saneeraushankkeiden erityisvaatimuksia keittiöiden myynnin, toimituksen ja asennuksen näkökulmasta. Kehityshanke toteutettiin työpajatiimillä, johon kuului asiantuntijoita sekä Procurate Oy:stä että asiakkaan organisaatiosta.

Hankkeessa suunnittelimme ja kuvasimme keittiötoimittajan tehokkaan prosessin rakennushankkeen eri vaiheisiin hankesuunnittelusta aina takuuajan loppuun saakka. Hankkeen toisessa osioissa toteutimme pilotoinnin aidossa kohteessa, jolloin uusia oppeja päästiin heti soveltamaan käytäntöön.

Allogate tarjoaa kiinteistönpidon ammattilaisille selkeitä, helposti sovellettavia palvelukonsepteja sekä kattavia ohjelmisto- ja konsulttipalveluita liiketoiminnan tehostamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

ASIAKASRATKAISUT

info@procurate.fi

Allogate -ohjelmista vastaava Procurate Oy on asiakasyritysten liiketoiminnan tehostamiseen keskittyvä yritys, jonka taustavoimina vaikuttavat innovatiivinen Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy ja kiinteistö- ja rakennusalaan erikoistunut Mainostoimisto Tasku Oy.

Procurate Oy
Panuntie 4
00610 Helsinki

info@procurate.fi

Verkkolaskut:
OpusCapita
(003710948874)
OVT:003710358268

Paperilaskut:
Procurate Oy
PL 28316
00063 Laskunet